درباره من

سوابق و مسئوليت‌هاي اجرايي- مديريتي

     سرپرست پایگاه میراث فرهنگی روستای تاریخی ابیانه.

      مدیر آتلیه پژوهشی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ۱۳۹۴.

مدیر هماهنگی کارگاه فهم معماری ایران از پنجرۀ بوشهر: فروردین ۱۳۹۲.

مدیر هماهنگی کارگاه فهم معماری ایران از پنجره بیرجند: شهریور ۱۳۹۰.

مدیر گروه نظارت شرکت ساختمانی زیکو، ۱۳۸۹.

سرپرست کارگاه ساخت دکراسیون چوب ضیائی و همکاران، ۱۳۸۸.

مدیر کارگاه پروژه مسکونی تجاری ستارخان شیراز زیر نظر گروه مهندسین مشاور مرصوص، ۱۳۸۸.

مدیر طراحی شرکت ساختمانی زیکو، ۱۳۸۷.

سوابق پژوهشي و حرفه‌اي

همکار طرح پژوهشی« تاریخ شهر مشهد از ابتدا تا دورۀ پهلوی اول» در دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر دکتر لادن اعتضادی از ۱۳۹۰ تا کنون.

همکار طرح پژوهشی «بازخوانی مسجد گوهرشاد مشهد» در دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر دکتر لادن اعتضادی از ۱۳۹۰ تا کنون.

همکار طرح پژوهشی «کتابشناسی منابع لاتین تاریخ و مبانی نظری معماری» در دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر دکتر مهرداد قیومی، ۱۳۹۱.

عضو کارگروه ویژه علمی کنگره فهم معماری ایران از پنجره بیرجند: شهریور ۱۳۹۰.

کارشناس پژوهشی مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، از شهریور ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳.

 

مقالات و سخنرانی‌های تخصصی

ارائۀ سمینار در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «مفهوم نو در کتاب هفت پیکر نظامی » بهمن ماه ۱۳۸۹.

ارائۀ سمینار در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی با موضوع « جغرافیای فرهنگی درۀ الموت» اسفند ماه ۱۳۸۹.

ارائۀ سمینار در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی با موضوع « بررسی تحولات کالبدی بازار تهران بر اساس نقشه های تاریخی تهران » خرداد ماه ۱۳۹۰.

ارائۀ سمینار در مؤسسه آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی با موضوع «تحولات فضایی بازار تهران در دوره قاجار»، ۱۳۹۲.

ارائۀ سمینار در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «تحولات فضایی بازار تهران در دوره قاجار»، ۱۳۹۳.

ارائۀ سمینار در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «انسان شناسی در تاریخ معماری»، ۱۳۹۳.

پایان نامۀ کارشناسی با موضوع « طراحی اقلیمی مجتمع تجاری بوشهر « شهریورماه ۱۳۸۸.

پایان نامۀ کارشناسی ارشد با موضوع « ساختار کالبدی و فرهنگی بازار تهران در دورۀ قاجار « بهمن ماه ۱۳۹۱.

نگارش مقالۀ « توسعۀ بازار تهران در دورۀ قاجار». چاپ شده در فرهنگ امروز شماره ۶.

نگارش مقالۀ « بررسی متنی تاریخی از دید اطلاعات تاریخ معماری: لغتنامۀ المرقاة» .

نگارش مقالۀ « مفهوم نو در ادبیات ایران با اتکا به متن هفت پیکر نظامی» .

نگارش مقالۀ « تأثیرات میرزا تقی خان امیرکبیر بر شهر تهران» .

مطالعات مفهومی «مرمت و احیای خانه سیمین دانشور و جلال آل احمد»، شر کت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ۱۳۹۳.

مطالعات مفهومی «موزه پانورامیک عاشورا، میدان امام حسین»، شر کت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ۱۳۹۳.

مطالعات مفهومی «ساماندهی و بهسازی برج آزادی و میدان آزادی تهران»، شر کت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، ۱۳۹۴.

مدخل نویسی دانشنامه‌ای: مدخل «رم، مسجد». دانشنامه جهان اسلام.

مدخل نویسی دانشنامه‌ای: مدخل «کاروانسرای مهیار». دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر.

مدخل نویسی دانشنامه‌ای: مدخل «کاروانسرای امین آباد». دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر.

سوابق تدریس

تدریس دروس پایۀ معماری در مؤسسۀ آموزشی دیباگران تهران  )شعبۀ شیراز): ۱۳۸۸.

دستیار آموزشی دکتر لادن اعتضادی در دانشگاه شهید بهشتی: نیمسال اول ۱۳۸۹.

تدریس دروس پایۀ معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق: نیمسال اول ۱۳۹۱.

تدریس « تاریخ معماری داخلی در جهان غرب» در مجتمع فنی تهران، شعبه سعادت آباد: نیمسال دوم ۱۳۹۱.

تدریس « تاریخ معماری داخلی معاصر جهان» در مجتمع فنی تهران، شعبه سعادت آباد: نیمسال دوم ۱۳۹۱.

تدریس «مبانی نظری» مقطع کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه: ۱۳۹۲.

تدریس «طرح معماری ۲» مقطع کارشناسی، مؤسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه: ۱۳۹۲.