در سبب تصنیف این دفتر

روایت، آن چیزی است که می‌ماند. از ما، از کارها، از خوانده‌ها و نوشته‌ها، از کرده‌ها و نکرده‌ها، از تعامل‌ها، از چگونگی گذران لحظه لحظۀ زندگی… و روایت ماست که آنچه بودیم و آنچه هستیم را می‌نماید. این دفتر روایت من است. احمد نجیبی، متولد ۱۳۶۳ در کازرون. معمار و پژوهشگر معماری و شهر. طرح‌ها و یادداشت‌ها و مقالات و سوابق من از طریق این سایت قابل دسترسی است. اینجا می‌نویسم و می‌گویم و می‌نمایم تا روایت کنم آنچه هستم و آنچه پیش رو داشته‌ام، برای کسانی که دوست دارم روایتم را بخوانند و بدانند.