Monthly Archive: آبان ۱۳۹۵

بافت تاریخی ابیانه

IMG_5754

بافت تاریخی ابیانه از سال ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. از آن زمان به انحاء مختلف سازمان میراث فرهنگی به حفاظت بافت تاریخی ابیانه اهتمام داشته است. حفاظت البته شاخه‌های متعددی از قبیل مرمت، پژوهش، ثبت، اطلاع رسانی، آموزش، پیشگیری و برخورد با تخلفات دارد و فعالیت‌های متنوعی در راستای حفاظت یک بافت تاریخی باید انجام شود و انجام شده است. در این راستا البته هر کدام از این شاخه‌ها فراز و فرودهایی داشته است و آثار مثبت و منفی همه کارهایی که تاکنون انجام شده در ابیانه حضور فعال دارد. بافت تاریخی ابیانه میراث دار عملکرد مجموعه‌ای مرکب از سازمان میراث فرهنگی، مردم ابیانه و گردشگران ابیانه در طی این سال‌هاست.