Monthly Archive: تیر ۱۳۹۵

ابیانه، در راه ثبت جهانی

photo_2016-06-24_14-39-23

حل مشکلات حفاظتی بافت تاریخی ابیانه از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ با جدیت هر چه تمام تر در حال پیگیری است و در این راستا تمام نهادهای اثرگذار شهرستان نطنز و استان اصفهان دست به دست هم داده اند تا فرایند ثبت جهانی ابیانه مراحل نهایی خود را طی کند.
در زمینه ثبت جهانی ابیانه علاوه بر حفاظت و آماده سازی بافت تاریخی، آماده سازی پایگاه نیز در دستور کار قرار گرفته است که مرحله اول آن ارتقاء پایگاه استانی ابیانه به سطح ملی بوده است و پس از آن تجهیز سخت افزاری و تامین نیروی انسانی لازم در پایگاه در دستور کار قرار گرفته است.

چرا باید نگران تخریب بناهای تاریخی باشیم؟

photo_2016-06-24_14-34-24

بناهای تاریخی به مثابه بخش مهمی از میراث فرهنگی یک جامعه، از وجوه مختلفی حائز اهمیت هستند. برخی از این وجوه به هویت فرهنگی افراد و نمودهای جامعه شناسانۀ آن نظر دارد و برخی به حفظ سیمای شهر تاریخی برمی‌گردد که خود امری چند لایه و قابل بحث است. از طرفی این بناها به عنوان اسناد تاریخی در اثبات مطالبات یک کشور در مناسبات سیاسی، به تعدد مورد استفاده قرار گرفته است و دامنۀ این فایده در روابط تجاری نیز خودی نشان داده است. در چند سطر پیش رو بر آنیم که اهمیت امر مهم و مبارک بناهای تاریخی را از منظر تنظیم رابطۀ انسان با محیط مورد پرسش قرار دهیم و به این بناها به مثابه معلمی در آموزش خلق کیفیت فضایی نظر کنیم، به نحوی که ارتباط مورد نیاز انسان با محیط خودساختۀ پیرامونش را به او بیاموزد.